Tingimused

 

Uus Tarvik e-poe üld-tellimistingimused


1. Tingimuste ulatus ja kehtivus


1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna UusTarvik.ee (edaspidi Uus Tarvik e-pood) omanik Uus Tarvik OÜ vahel Uus Tarvik e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.


1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Uus Tarvik e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


1.3 Uus Tarvik OÜ on õigustatud Uus Tarvik e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.uustarvik.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.uustarvik.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Uus Tarvik OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


2. Hinnad


2.1. Uus Tarvik e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.


2.2. Interneti leheküljel www.uustarvik.ee olevad hinnad vaikimisi sisaldavad käibemaksu 20%, kui ei ole seadistatud teisiti.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine


3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.


3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
 

3.3. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Esita tellimus”. Teid suunatakse makseviisi valiku leheküljele.
 

3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
 

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Uus Tarvik OÜ arvelduskontole välja arvatud püsiklientidele punktis 10 sätestatule.
 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
 

4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu. Tellimus leheküljelt saate siirduda edasi Hansapanga ja SEB Internetipanka .
2) arvega mis on saadetud teie meilile pärast seda kui vajutasite nupule „Esita tellimus”. Arve tuleks tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 

4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 2 päeva jooksul arvates arve väljastamisest arvet tasunud välja arvatud püsiklientidele vastavalt punktis 10 sätestatule.
 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
 

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma või Uus Tarvik OÜ kohale 1-3 tööpäeva jooksul pärast lepingu jõustumist.
 

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida, ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Uus Tarvik OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
 

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
 

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkohta hilisem muutmine ei ole võimalik.
 

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Uus Tarvik OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@uustarvik.ee või Uus Tarvik OÜ kontakttelefonile +37253872986. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

 

5.8 Kui tellitud kauba kogukaal ületab 32kg või on pikem kui 0.6m, siis võib Uus Tarvik OÜ esitada lisa arve transpordi eest.
 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Uus Tarvik e-poe elektronposti aadressile info@uustarvik.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Uus Tarvik OÜ kontakttelefonil 53872986.
 

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted Uus Tarvik e-poele tagastada, saates Uus Tarvik e-poe aadressile info@uustarvik.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades Uus Tarvik OÜ kontakttelefonil 53872986.
 

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
 

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
 

6.5. Uus Tarvik e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
 

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Uus Tarvik OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Uus Tarvik OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Uus Tarvik OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Uus Tarvik OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Uus Tarvik OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
 

7.2. Uus Tarvik OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
 

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Uus Tarvik OÜ elektronposti aadressile info@uustarvik.ee või helistage Uus Tarvik OÜ kontakttelefonil 53872986. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
 

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Uus Tarvik OÜ kulul.
 

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
 

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
 

8.1. Uus Tarvik OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Uus Tarvik OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 

8.2. Uus Tarvik OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Uus Tarvik OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Uus Tarvik OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Uus Tarvik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Uus Tarvik OÜ-l puudub neile juurdepääs.
 

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 

9.3. Teie ja Uus Tarvik OÜ vahel seoses Uus Tarvik e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harjumaa Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 

10. Püsiklient

10.1 Püsiklient on isik, kes on eelnevalt kokkuleppinud Uus Tarvik OÜ-ga ostmise tingimused, ning loonud konto endale Uus Tarvik e-poe leheküljele.
 

10.2 Püsikliendile loetakse müügileping sõlmituks (Lepingu jõustumine) pärast Uus Tarvik e-poe lehel “Esita tellimus” vajutamist.